Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego KamperyAkcesoria.pl, prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem http://kamperyakcesoria.pl/(zwany dalej „Sklepem”) stanowi własność firmy VGS Rafał Pietrzak, z siedzibą w Zgierzu ul. Kościuszki 14. NIP: 729-202-66-87. Adres email: sklep@kamperyakcesoria.pl, numer kontaktowy: 666 111 100 (zwany dalej „Sprzedawcą”).
 3. Kupującym, korzystającym z usług Sklepu, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej „Klientem”).
 4. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży, o której mowa w części V ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących Konsumentami. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności sklepu internetowego KamperyAkcesoria.pl (zwanej dalej: „Polityką Prywatności”).
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży. Tekst Regulaminu w formie pliku PDF można pobrać ze strony http://kamperyakcesoria.pl.  Na żądanie Klienta, Regulamin w formie pliku PDF przesyłany jest na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 

 1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną wyposażenia oraz akcesoriów do pojazdów kempingowych (dalej „Towary”).
 2. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na Towary wyszczególnione na stronie.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

 • WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór produktu na stronie http://kamperyakcesoria.pl/, oraz uzupełnienie "formularza zamówienia" wraz ze wskazaniem formy  płatności i sposobu dostawy.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Przedmiotowa akceptacja oraz wyrażenie zgody przez Klienta są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 4. Sprzedawca może dodatkowo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla przesyłania Klientowi informacji handlowych w formie newslettera i/lub niezbędnym dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników badań na potrzeby jakości świadczonych usług - pod warunkiem udzielenia przez Klienta zgody na powyższe. Zgoda Klienta udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia i dokonywania zakupów.
 5. W momencie składania zamówienia Klient podaje na formularzu zamówienia następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 6. Podanie przez Klienta danych osobowych z cz. III ust. 5 jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko w wypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia, w szczególności wskazania formy płatności, sposobu dostawy oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 9. Za zgodą Klienta, udzieloną w trakcie składania zamówienia, na wskazany przez niego adres e-mail, przesyłany mu będzie newsletter zawierający informacje handlowe dotyczące Sprzedawcy, w tym m. in. informacje o nowych produktach oraz akcjach promocyjnych Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

 

 1. CENA

 

 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Towaru widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Na wszystkie zamówione w Sklepie Towary Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT dołączane są do przesyłek z Towarami. Za zgodą Klienta faktury VAT będą przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 4. Podane ceny Towarów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy oraz płatności. Koszty te są ustalane podczas składania zamówienia poprzez wybranie opcji dostawy lub uzgadniane z Klientem indywidualnie w przypadku zamówień ponadgabarytowych lub przekraczających wagę 30 kg. Koszty dostawy obciążają Kupującego.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towarów:
 • przesyłka kurierska DPD;
 • odbiór osobisty pod adresem: ul. Kościuszki 14, 95-100 Zgierz, od poniedziałku do piątku w godzinach do 9.00 do 16.00
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić w formie przelewu na konto bankowe, za pobraniem przy dokonywaniu odbioru przesyłki od kuriera, a także gotówką przy odbiorze osobistym. Wyboru sposobu płatności Klient dokonuje w momencie składania zamówienia. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 3. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto:

 

VGS Rafał Pietrzak

Multibank

Nr konta: 20 1140 2017 0000 4102 1306 0419

 

 1. Numer zamówienia zawarty jest w wysyłanym do Klienta mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Numer zamówienia pozwala Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

 

 1. ZAMÓWIENIE

 

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór produktu na stronie http://kamperyakcesoria.pl, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wybór sposobu płatności i dostawy, wypełnienie formularza zamówienia, a następnie potwierdzenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia.
 3. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00 - 16.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili otrzymania zamówienia od Kupującego. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia z powodu braku dostępności Towarów w magazynie w całości lub w części. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia także w innych szczególnych przypadkach.
 4. Klient związany jest treścią złożonego zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie z cz. V ust. 4, a w dalszym czasie - jeżeli udzielona w tym okresie odpowiedź zawiera potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta drogą mailową na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia wiadomości z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę oraz niniejszym Regulaminem w załączeniu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera następujące informacje: adres dostawy, sposób, termin i koszty dostawy, sposób zapłaty, określenie zamawianego Towaru (ilość, model, gabaryty) jego cenę oraz całkowitą wartość zamówienia.
 6. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 6 powyżej, stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy.

 

 1. CZAS REALIZACJI

 

 1. Dostępność Towaru podana jest na stronie http://kamperyakcesoria.plw opisie poszczególnych Towarów i określana jest w dniach roboczych. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych i jest zależny m. in. dostępności Towaru, od wybranej przez Klienta opcji dostawy, miejsca przeznaczenia Towaru wskazanego przez Klienta oraz ilości zamówionych Towarów. 
 2. Wskazany w cz. VI ust. 1 czas realizacji zamówienia dotyczy Towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku Towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się poza granicami Rzeczpospolite Polskiej, czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem, przy czym może on wynosić więcej niż 30 dni
 3. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, czas realizacji zamówienia liczy się od dnia następnego po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy.
 5. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas skompletowania zamówionych Towarów, ich spakowanie, przekazanie ich przewoźnikowi oraz dostarczenie Towarów przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia.
 6. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 • REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wady fizycznej lub prawnej są określone w szczególności ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zgłoszenia reklamacji Towaru można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adresy wskazane w części I ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu o którym mowa w ust. 3 Klient powinien podać:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady Towaru;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient wskaże inny sposób przekazania odpowiedzi.

 

 • GWARANCJA

 

 1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje kupującemu dokument gwarancyjny.
 3. Warunki gwarancji.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Spełniając ustawowy obowiązek informacyjny, wskazuje się, że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu, sprzęt techniczny Klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:  komputer z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty internetowej (e-mail).
 2. Umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustaw szczególnych.
 5. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawieranymi pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w ramach Sklepu, Sprzedający informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Informacja zawarta w ust. 5 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.